Search

Statut

Statut Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie
Załącznik do uchwały Nr XXI/90/92
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 grudnia 1992r.

znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola z dnia 9 marca 1994r., Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 1994r., Uchwałą nr 1/98 Rady Pedagogicznej z dnia 30 stycznia 1998r., Uchwałą Nr 1/01 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 15 listopada 2001r.,Uchwałą Nr 1/02 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 8 kwietnia 2002 r., Uchwałą Nr 2/02 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 14 listopada 2002r., oraz Uchwałą Nr 1/04 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Korycinie z dnia 26 czerwca 2004r.

Statut Przedszkola w Korycinie


ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1Przedszkole w Korycinie jest przedszkolem publicznym.

1. Siedziba przedszkola znajduje się w Korycinie przy ul. Grodzieńskiej 21. 
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Korycin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. 
Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole im. Jana Pawła II 
w Korycinie
ul. Grodzieńska 21

Tel. (085) 72-19-040
Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu na tablicach i pieczęciach urzędowych .

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

5. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z póŸniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
Uchwały nr XXI/90/92 Rady Gminy w Korycinie z dn. 29 grudnia 1992r.
Niniejszego statusu.

§ 3
Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej przedszkola. 
Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
W czasie ferii i przerw świątecznych pracuje grupa dyżurująca w przypadku obecności nie mniej niż Ÿ przedszkolaków.

§ 4

l . Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Korycin,

b) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§5
świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MENiS. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00.
Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Korycin.
Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
w wypadku ponad tygodniowej nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych do 15- go każdego miesiąca.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola§6

1) Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

e) organizacji zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

2) Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozwijanie wrażliwości moralnej,

e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraŸni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§7
Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez MENi S.
Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

7. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.
Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§8

1) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§9
Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,
Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola§ 10 

1. Organami przedszkola są: 

a) dyrektor przedszkola, 

b) rada pedagogiczna, 

c) rada rodziców. 

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§11

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Zadania dyrektora są następujące:

a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) koordynowanie opieki nad dziećmi,

d) opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

f) przekazanie raportu o jakości pracy placówki radzie rodziców i radzie pedagogicznej,

g) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

h) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

j) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

k) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

1) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

m) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

n) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola we współpracy z organem prowadzącym,

o) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

p) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

r) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

s) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

t) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

u) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

v) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

w) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

x) administrowanie Zakładowym Funduszem świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

y) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§12
Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,

b) opracowanie programu rozwoju placówki,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rada pedagogiczna opiniuje:

a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżniania,

c) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

§13
Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin., który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy,
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:

a)opiniuje program rozwoju placówki,

b)wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych Ÿródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§14
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola§15

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne, wówczas liczba wychowanków nie może przekraczać 15 osób.
Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóŸniej do 30 maja.
Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a)liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.
W przedszkolu łącznie są 3 oddziały:

a) 1 oddział 3-4-5-latków,

b) 2 oddziały 6-latków
Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III),

b) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

c) zmywalnia naczyń,

d) szatnię dla dzieci

e) kotłownię
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych!organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§16
Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§17

1) Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

2) Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowany przez organ prowadzący.

3) W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądŸ całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola.

d) dzieci obojga rodziców pracujących,

e) dzieci z rodzin o dochodach na jedną osobę poniżej kwoty najniższej emerytury obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim,

f) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

§18

l . Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

b) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola.

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola§19

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. 
W uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądŸ psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VI


Rodzice§20

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaŸnych.

§21

l . Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

§22

Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady przedszkola.

§23

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§24

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a) zebrania grupowe,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, zaproszonym specjalistą w miarę zainteresowania i potrzeb rodziców

c) kąciki dla rodziców,

d) zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola§25

l . W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotna i inną.

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

1) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

ł) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjne-sportowym,

n) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§26

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączenia ich w działalność przedszkola.

§27

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§28

1. Zakres obowiązków pracowników obsługi:

a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi,

b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe§29

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.

§30

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń

b) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§31 

1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§32
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 33

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 15.11. 2001r.

Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 15.11.2001r.